radish pickle

Khadeko Mula Ko Achar (Radish Pickle)